Persoonlijk onderwijs

Binnen ons nieuwe onderwijsconcept is het kind mede-eigenaar van zijn eigen leerproces. In onze school bepaalt dus niet alleen de leerkracht welke leerdoelen moeten worden behaald maar worden kennisdoelen en sociaal emotionele doelen samen met kinderen besproken en gepland. Hiervoor maken we gebruik van een leercyclus binnen het leerproces:
 


Vier keer per jaar spreekt elke leerling met zijn thuisgroepleerkracht over zijn ontwikkeling. Er worden dan niet alleen leerdoelen van rekenen en taal besproken. Ook sociale en emotionele leerdoelen en talentontwikkeling komen ter sprake. Bij het kindgesprek wordt gebruik gemaakt van het digitale leerlingdashboard. Op het dashboard kunnen leerlingen en ouders zien welke leerdoelen en resultaten zijn behaald. Ook kunnen de leerlingen laten zien waar ze goed in zijn of welk talent ze bezitten. Minimaal twee keer per jaar worden leerling en ouder(s)/verzorger(s) gezamenlijk uitgenodigd voor een gesprek met de thuisgroepleerkracht. De inhoud van het gesprek bestaat uit een evaluatie van de leerdoelen en een bespreking van de toetsresultaten. 


Hoewel onze leerlingen mede-eigenaar zijn van hun leerproces wordt hun ontwikkeling ook goed gevolgd door de leerkrachten in de unit. Alle unitleerkrachten observeren de leerlingen tijdens de instructieles, bij het zelfstandig werken, als ze samen aan het werk zijn of met elkaar spelen. Opvallende zaken worden tijdens het teamoverleg na schooltijd besproken en vervolgens genoteerd in ons digitaal volgsysteem. In onze school worden reken-, taal- en leesonderdelen regelmatig getoetst. Een toets is een prima middel om te onderzoeken of een kind iets beheerst. Het maken van een toets gebeurt individueel, klassikaal, maar ook in overleg met het kind. Op deze manier kan de thuisgroepleerkracht samen met het kind zien of basisonderdelen van bijvoorbeeld rekenen of taal zijn beheerst. Twee maal per jaar maken alle leerlingen vanaf groep 3 de toetsen van het CITO leerlingvolgsyteem. Aan de hand van de scores kunnen wij de leerwinst bepalen en inschatten op welk eindniveau een kind kan gaan uitkomen. De toetsen worden ook gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te meten en indien nodig te verbeteren.