Nieuwsbericht Wonderwijs

22 maart 2019

Nieuwbouw
Op zaterdag 22 februari j.l. hebben naar schatting 200 geïnteresseerden een bezoek gebracht aan onze nieuwbouw. Men heeft vragen kunnen stellen aan de uitvoerders en een kijkje kunnen nemen op en rondom de bouwplaats. Nog voor de vakantie heeft ook het college van burgemeester en wethouders een bezoek gebracht aan de nieuwbouw. De presentatie van het project werd met enthousiasme ontvangen. De wethouder sprak onder meer van een unieke kans voor Hoensbroek en een geweldig project voor de omgeving.

In de afgelopen periode is de bouw in een snel tempo vooruitgegaan. De vormen van het gebouw zijn al duidelijk zichtbaar. Na het storten van de dakvloer worden de gevels aangebracht en kozijnen geplaatst waarna kan worden gestart met het binnenwerk. Dan wordt ook pas de precieze opleverdatum bekend. Later dit schooljaar zal er opnieuw een kijkmoment plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u tijdig informeren.

IMG_4873.JPG

Klankbordavond
Zowel voor de directie als de MR is de input van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van een ouderbeleidsplan van groot belang. Op 22 januari jl. vond er daarom een klankbordavond plaats in school waarbij werd gesproken over het huidige ouderbeleid en de mogelijkheden voor de toekomst. De aanwezige ouders vonden de avond waardevol en de gekozen werkvorm interessant. Op de vraag of er jaarlijks een klankbordavond kon worden georganiseerd, werd positief gereageerd. Tijdens de laatste MR-vergadering zijn de opbrengsten van de klankbordavond besproken en geanalyseerd. Hoewel de avond vooral in het teken stond van een nieuw ouderbeleid kwamen ook andere thema’s aan bod en ontving de school enkele complimenten en voldoende feedback. Opvallend was echter ook de hoeveelheid vragen. Ondanks dat de fusieschool een nieuwe schoolgids met bijbehorende unitgidsen heeft uitgegeven, blijken er toch nog veel vragen over het huidige beleid en de uitvoering. In de komende schoolplanperiode blijft transparantie en duidelijkheid daarom een belangrijk onderwerp. In de bijlage vindt u de evaluatie van de klankbordavond met de diverse stellingen en eventuele acties.

2cc44695-216e-4e5c-8e29-24d24207cd0e.JPG    277f23be-1acf-496f-be4e-b5808cffd383.jpg

Onderwijsvernieuwingen
In de afgelopen periode is er door het schoolteam weer hard gewerkt aan de uitwerking van het curriculum. De rekenspecialisten van de midden- en bovenbouw hebben de leerdoelensets gecontroleerd en waar nodig bijgesteld. Ook is er software getest en zijn er tablets aangeschaft voor de Prinsenstraat. In de bovenbouw hebben al enkele leerlingen een start gemaakt met het digitale dashboard van Leero. Ze hebben al een digitale weekplanning gezien en bijbehorende opdrachten uitgevoerd. De overige leerlingen van de midden- en bovenbouw volgen in de komende periode. De leerkrachten in de onderbouw worden vanaf het begin van het schooljaar intensief begeleid door een externe deskundige. Samen hebben ze de klaslokalen en ateliers opnieuw ingericht en is er extra aandacht geweest voor het spel tijdens de lessen. Tenslotte heeft het gehele team in januari deelgenomen aan een studiedag over Design Thinking. Tijdens deze studiedag hebben de teamleden zelf mogen ervaren hoe het ontwerpproces verloopt en zijn er praktische ervaringen opgedaan om leerlingen te helpen.   

IMG_4652.JPG

Onderwijsopbrengsten
In januari hebben alle leerlingen vanaf groep 3 ook weer de gebruikelijke CITO leerlingvolgsysteem toetsen gemaakt. Deze toetsen zijn besproken tijdens de oudergesprekken maar worden ook gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. Zowel op schoolniveau als op unitniveau worden de opbrengsten bekeken en eventueel verbeteringen doorgevoerd. Zo kan het zijn dat in de units de leerdoelensets worden aangepast, de leertijd wordt uitgebreid of de leeromgeving wordt veranderd. Natuurlijk zijn de CITO leerlingvolgsysteemtoetsen ook een momentopname. In de eerste periode van het jaar zijn er veel toets- en testmomenten geweest tijdens het werken met de leerdoelen. Helaas blijkt soms dat deze toetsen andere resultaten laten zien dan de opbrengsten van de CITO-toetsen. In de eerste periode van het schooljaar hebben we daarom opnieuw meegedaan met de pilot van de groeimeter (ook van CITO). In de komende schoolplanperiode hopen we een geschikt volgsysteem te vinden dat, net zoals de nieuwe eindtoets in groep 8 (Route8), volledig rekening houdt met het leerniveau van onze leerlingen. Binnenkort kunt u de resultaten en plannen zien in de units. De totale opbrengsten en analyses zullen worden verwerkt in een jaarverslag.

IMG_0985.JPG